Từ điển Việt Anh online

bách hợp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách hợp]
danh từ
 lily