Từ điển Việt Anh online

bách khoa từ điển tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách khoa từ điển]
 encyclopaedic dictionary; encyclopedia