Từ điển Việt Anh online

bách khoa thư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách khoa thư]
 encyclopedia