Từ điển Việt Anh online

bách khoa toàn thư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách khoa toàn thư]
 encyclopedia