Từ điển Việt Anh online

bách nghệ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách nghệ]
danh từ
 arts and crafts; a hundred trades