Từ điển Việt Anh online

bách niên giai lão tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách niên giai lão]
 (to newly-married couple) May you live together to be one hundred years old