Từ điển Việt Anh online

bách phát bách trúng tiếng Anh là gì?

bách phát bách trúng nghĩa tiếng Anh


[bách phát bách trúng]
danh từ
 a hundred shots, a hundred bull's eyes; every shot hits the target; shoot with unfailing accuracy; be crack shot

danh từ


US UK