Từ điển Việt Anh online

bách phát bách trúng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách phát bách trúng]
danh từ
 a hundred shots, a hundred bull's eyes; every shot hits the target; shoot with unfailing accuracy; be crack shot