Từ điển Việt Anh online

bách sinh tiếng Anh là gì?

bách sinh nghĩa tiếng Anh


[bách sinh]
 (Lễ bách sinh) (lịch sử) Hecatomb.

(Lễ bách sinh) (lịch sử) Hecatomb.


US UK