Từ điển Việt Anh online

bách sinh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách sinh]
 (Lễ bách sinh) (lịch sử) Hecatomb.