Từ điển Việt Anh online

bách tán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách tán]
 (thực vật) Araucaria.