Từ điển Việt Anh online

bách thú tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách thú]
 all animals as a whole; zoological
 vườn bách thú
 Zoological garden, zoo