Từ điển Việt Anh online

bách thanh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bách thanh]
danh từ
 (động vật học) Shrike (chim) (cũng chàng làng)