Từ điển Việt Anh online

bách thanh tiếng Anh là gì?

bách thanh nghĩa tiếng Anh


[bách thanh]
danh từ
 (động vật học) Shrike (chim) (cũng chàng làng)

danh từ


US UK