Từ điển Việt Anh online

bái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái]
 bow low, kowtow