Từ điển Việt Anh online

bái tiếng Anh là gì?

bái nghĩa tiếng Anh


[bái]
 bow low, kowtow

bow low, kowtow


US UK