Từ điển Việt Anh online

bái kiến tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái kiến]
động từ
 call on, visit, make/pay a visit (như bái yết)