Từ điển Việt Anh online

bái kiến tiếng Anh là gì?

bái kiến nghĩa tiếng Anh


[bái kiến]
động từ
 call on, visit, make/pay a visit (như bái yết)

động từ


US UK