Từ điển Việt Anh online

bái lĩnh tiếng Anh là gì?

bái lĩnh nghĩa tiếng Anh


[bái lĩnh]
động từ
 to receive with a kowtow, to accept with respect

động từ


US UK