Từ điển Việt Anh online

bái mạng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái mạng]
 receive an order respectfully