Từ điển Việt Anh online

bái thần giáo tiếng Anh là gì?

bái thần giáo nghĩa tiếng Anh


[bái thần giáo]
 Idolatry.

Idolatry.


US UK