Từ điển Việt Anh online

bái thần giáo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái thần giáo]
 Idolatry.