Từ điển Việt Anh online

bái vật tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái vật]
 fetish, idol