Từ điển Việt Anh online

bái vật tiếng Anh là gì?

bái vật nghĩa tiếng Anh


[bái vật]
 fetish, idol

fetish, idol


US UK