Từ điển Việt Anh online

bái vật giáo tiếng Anh là gì?

bái vật giáo nghĩa tiếng Anh


[bái vật giáo]
danh từ
 fetishism

danh từ


US UK