Từ điển Việt Anh online

bái vật giáo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái vật giáo]
danh từ
 fetishism