Từ điển Việt Anh online

bái yết tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bái yết]
danh từ
 respect-paying audience
động từ
 như bái kiến