Từ điển Việt Anh online

bái yết tiếng Anh là gì?

bái yết nghĩa tiếng Anh


[bái yết]
danh từ
 respect-paying audience
động từ
 như bái kiến

danh từ


US UK