Từ điển Việt Anh online

bám sát tiếng Anh là gì?

bám sát nghĩa tiếng Anh


[bám sát]
 to follow hard on somebody's heels; to follow close behind somebody
 to stick close on somebody; to follow somebody like a shadow

follow hard on somebody's heels


US UK