Từ điển Việt Anh online

bám trụ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bám trụ]
 Hold on to (a military position).