Từ điển Việt Anh online

bán đảo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán đảo]
 peninsula
 Bán đảo Đông Dương
 The Indochinese Peninsula