Từ điển Việt Anh online

bán đảo tiếng Anh là gì?

bán đảo nghĩa tiếng Anh


[bán đảo]
 peninsula
 Bán đảo Đông Dương
 The Indochinese Peninsula

peninsula


US UK

[pə'ninsjulə]
danh từ
 bán đảo
 the Iberian peninsula
 bán đảo Iberia (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha)