Từ điển Việt Anh online

bán đổ bán tháo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán đổ bán tháo]
 to sacrifice; to bargain away; to barter away