Từ điển Việt Anh online

bán độ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán độ]
 sell with the right of redeeming pawn