Từ điển Việt Anh online

bán đợ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán đợ]
 conditional sale