Từ điển Việt Anh online

bán đợ tiếng Anh là gì?

bán đợ nghĩa tiếng Anh


[bán đợ]
 conditional sale

conditional sale


US UK