Từ điển Việt Anh online

bán đoạn tiếng Anh là gì?

bán đoạn nghĩa tiếng Anh


[bán đoạn]
 (law) conveyance of property to another, alienation (như bán trọn)

(law) conveyance of property to another, alienation (như bán trọn)


US UK