Từ điển Việt Anh online

bán đoạn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán đoạn]
 (law) conveyance of property to another, alienation (như bán trọn)