Từ điển Việt Anh online

bán ảnh tiếng Anh là gì?

bán ảnh nghĩa tiếng Anh


[bán ảnh]
 penumbra

penumbra


US UK

[pi'nʌmbrə]
danh từ, số nhiều penumbrae, penumbras
 vùng nửa tối