Từ điển Việt Anh online

bán bình nguyên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán bình nguyên]
danh từ
 peneplain