Từ điển Việt Anh online

bán bình nguyên tiếng Anh là gì?

bán bình nguyên nghĩa tiếng Anh


[bán bình nguyên]
danh từ
 peneplain

danh từ


US UK