Từ điển Việt Anh online

bán công khai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán công khai]
 semipublic; semiofficial