Từ điển Việt Anh online

bán công khai tiếng Anh là gì?

bán công khai nghĩa tiếng Anh


[bán công khai]
 semipublic; semiofficial

semipublic


US UK

[,semi'pʌblik]
tính từ
 nửa công khai; bán công khai
 không hoàn toàn do nhà nước lập ra; bán công