Từ điển Việt Anh online

bán cấp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán cấp]
 (y học) Subacute.