Từ điển Việt Anh online

bán cấp tiếng Anh là gì?

bán cấp nghĩa tiếng Anh


[bán cấp]
 (y học) Subacute.

(y học) Subacute.


US UK