Từ điển Việt Anh online

bán cất tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán cất]
 sell wholesale