Từ điển Việt Anh online

bán cầu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán cầu]
 hemisphere
 Bắc / Nam bán cầu
 Northern/Southern Hemisphere
 Đông / Tây bán cầu
 Eastern/Western Hemisphere