Từ điển Việt Anh online

bán cầu não tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán cầu não]
 cerebral hemisphere