Từ điển Việt Anh online

bán cầu não tiếng Anh là gì?

bán cầu não nghĩa tiếng Anh


[bán cầu não]
 cerebral hemisphere

cerebral hemisphere


US UK