Từ điển Việt Anh online

bán chác tiếng Anh là gì?

bán chác nghĩa tiếng Anh


[bán chác]
động từ
 (thông tục) to sell, to trade (in something), to deal (in)

động từ


US UK