Từ điển Việt Anh online

bán chính thức tiếng Anh là gì?

bán chính thức nghĩa tiếng Anh


[bán chính thức]
 semiofficial
 Willkie ra nước ngoài năm 1942 với tư cách là phái viên bán chính thức ở một số nước đồng minh
 Willkie traveled abroad in 1942 as a semiofficial envoy to a number of Allied nations

semiofficial


US UK

[,semiɔ'fi∫əl]
tính từ
 nửa chính thức; bán chính thức