Từ điển Việt Anh online

bán chịu tiếng Anh là gì?

bán chịu nghĩa tiếng Anh


[bán chịu]
 to sell something on credit; to tick
 Đừng bán chịu cho nó!
 Don't give him credit!
 " Miễn bán chịu "
 "No credit given"; "Please do not ask for credit"

sell something on credit


US UK