Từ điển Việt Anh online

bán dâm tiếng Anh là gì?

bán dâm nghĩa tiếng Anh


[bán dâm]
 to whore; to harlot; to prostitute oneself; to sell one's body

whore


US UK

[hɔ:]
danh từ
 đĩ, gái điếm
 to play the whore
 ăn chơi truỵ lạc
nội động từ
 làm đĩ, mãi dâm (đàn bà)
 chơi gái (đàn ông)