Từ điển Việt Anh online

bán dạ tiếng Anh là gì?

bán dạ nghĩa tiếng Anh


[bán dạ]
 midnight

midnight


US UK

['midnait]
danh từ
 nửa đêm, mười hai giờ đêm
 to burn the midnight oil
 xem oil