Từ điển Việt Anh online

bán danh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán danh]
 dishonour, digrace; lose one's prestige