Từ điển Việt Anh online

bán hàng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán hàng]
 to sell goods
 selling; sales
 Kỹ thuật bán hàng
 Selling/sales technique
 Khuyến khích bán hàng tận nhà
 To encourage door-to-door selling
 Mua hàng và bán hàng
 Buying and selling; Purchases and sales