Từ điển Việt Anh online

bán khai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán khai]
 underdeveloped; uncivilized