Từ điển Việt Anh online

bán khoán tiếng Anh là gì?

bán khoán nghĩa tiếng Anh


[bán khoán]
 consecrate one's baby to God

consecrate one's baby to God


US UK