Từ điển Việt Anh online

bán khoán tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán khoán]
 consecrate one's baby to God