Từ điển Việt Anh online

bán mình tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán mình]
 to prostitute oneself; to sell one's body
 Cô ấy bán mình để có tiền mua thức ăn cho con
 She sold her body to buy food for her children; She sold herself to buy food for her children