Từ điển Việt Anh online

bán mình tiếng Anh là gì?

bán mình nghĩa tiếng Anh


[bán mình]
 to prostitute oneself; to sell one's body
 Cô ấy bán mình để có tiền mua thức ăn cho con
 She sold her body to buy food for her children; She sold herself to buy food for her children

prostitute oneself


US UK