Từ điển Việt Anh online

bán mạng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán mạng]
 at the risk of one's life