Từ điển Việt Anh online

bán mạng tiếng Anh là gì?

bán mạng nghĩa tiếng Anh


[bán mạng]
 at the risk of one's life

at the risk of one's life


US UK