Từ điển Việt Anh online

bán mặt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán mặt]
 avoid