Từ điển Việt Anh online

bán mớ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán mớ]
 to sell in bulk