Từ điển Việt Anh online

bán nước tiếng Anh là gì?

bán nước nghĩa tiếng Anh


[bán nước]
 to sell one's country; to betray one's country; to be a traitor to one's country
 Bán nước hại dân
 To bring calamity to the country and the people

sell one's country


US UK