Từ điển Việt Anh online

bán nguyên âm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán nguyên âm]
 semivowel
 I trong "ai " là một bán nguyên âm
 I in "ai" is a semivowel