Từ điển Việt Anh online

bán nguyên âm tiếng Anh là gì?

bán nguyên âm nghĩa tiếng Anh


[bán nguyên âm]
 semivowel
 I trong "ai " là một bán nguyên âm
 I in "ai" is a semivowel

semivowel


US UK

['semivauəl]
danh từ
 (ngôn ngữ học) bán nguyên âm