Từ điển Việt Anh online

bán nguyệt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán nguyệt]
 xem hình bán nguyệt