Từ điển Việt Anh online

bán nguyệt san tiếng Anh là gì?

bán nguyệt san nghĩa tiếng Anh


[bán nguyệt san]
 fortnightly; semi-monthly

fortnightly


US UK

['fɔ:tnaitli]
tính từ & phó từ
 hai tuần một lần
 a fortnightly review
 tạp chí ra hai tuần một lần
danh từ
 tạp chí ra hai tuần một lần