Từ điển Việt Anh online

bán nguyệt san tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bán nguyệt san]
 fortnightly; semi-monthly